תושעל ךל רוסאש תויועט

:התוא סורהל םגו העפוהה תא ךל תושעל םילוכי םיטישכת
תויהל ךתעפוהל םורגל תולוכי תוטושפ תויועט תיתוכיא העפוה רדשל םוקמב
:טילחהל ךל רוזעי BEAUTY.CO.IL תווצ .תישטיקו הלוז העפוה

.ערוג ףיסומה לכ וא -םיטישכת ידמ רתוי
ןדעל ילדתשהו בלה תמושת תא זכריש דחא טירפ קר ירחב .סימעהל ךרוצ ןיא
.ראשה תא

םידימצ
רוזאב דחא לודג טירפ קר דונעל ידיפקה םיטלוב םידימצ וא דימצ תשבול תא םא
.םיליגע וא תרשרש -םינפה

םיליגע
.ןושארה רוחב קר םילודג םיליגע ידנע ,ןזוא לכב דחא רוחמ רתוי ךל שי םא
.םינטק םיליגע דונעל ףידע םירוחה ראשב

םינפה רוזא
.בלה תמושת תא זכרמש דחא טירפ דונעל גוהנ םינפה רוזאב
תרשרשהשכ ךפיהלו ,הנידע תרשרש דונעל ירחב םילודג םיליגע תדנוע תאשכ
.םינידע םיליגע םע ךתעפוה תא ינדע ,הלודג

םיבוליש
םימיאתמש םיטישכת .שובלה ראשל תדנוע תאש םיטישכתה ןיב ימיאתה
.תיסאלק ברע תלמשל םימיאתמ אל לגר ידימצ ומכ לוורשל

תועבט
.תחא הלודג תעבט קר ידנע
.דבלב המאהו הצימקה לע ןתוא דונעל ץלמומ לבא תונידע תועבט דחיב בלשל ןתינ

ברעו רקוב
.ברעב עוריאל תאצוי תאשכ רקובב תדנעש םיטישכתה תא יפילחה
.ךלש "םיווש" רתויה םיטישכתה תא דונעל ןמזה הז

גניסריפ
אל םעפ ףאש םוקמ לע יכלת לא .ןידע ףידעו רובטב ףידע זא תטלחה תאז לכב םא
.שובל טירפ תועצמאב ריתסהל ילכות
תודוקנ לש םירוזא ולא ןכש ןזואה לש םינוילעה םיקלחב גניסריפמ רהזיהל שי
.קזנל םורגל הלולע םהב גניסריפ תיישעו הרוטקנופוקא

םינועש
.םידימצב תגהונ תאש יפכ וב יגהנתו יללכה ךשובלל ןועשה לדוגו גוס תא ימיאתה
תרשרש ,רומאכ) דחא טירפמ רתוי םינפה רוזאב ידנעת לא לודג ןועש תדנוע תא םא
.(םיליגע וא
"הווש" דחאו ימוימוי דחא -םינועש יגוס ינש תוחפל יקיזחה ,ךתורשפאב שי םא
.תואיציל
.ךלש שובלה ראשל ןועשה תעוצר עבצ ןיב םיאתהל יסנ
,תיביטרופס תוליעפ ינפל ותוא דירוהל ידיפקה ,רועמ העוצר םע ןועש ךתושרב םא
.העוצרה תא תסרוה העיזה

:ירכז
.בלה תמושת לכ תא םהילא זכרל אלו ךתעפוה תא םילשהל םירומא םיטישכת

םיטישכת

ישעת לאו ישע  
תועבט לדוג תרמה  
םייטטניס םימולהי  
םירבגו םימולהי