תועבט לדוג תרמה
תורחא תונידמב םילדגל ןכלש תעבטה לדוג תא ורימה
ב"הרא לדוג ץניא רטוק מ"מ רטוק מ"מ ףקיה
הילגנא תפרצ הינמרג ןפי ץיווש
.םאתהב ונתשי תורחאהו תחא הירוגטקב תעבט לדוג ירחב

ךלש תעבטה לדוג תא עובקל ךיא

.ךעבצאל ביבסמ ריינ וא טוח תסיפ יפפל
.תווצקה יתש לש רוביחה תדוקנ תא ינמס
.עבצאה לש ףקיהה תא לבקל ידכ לגרס תועצמאב ידדמ
.עבצאה לש רטוקה תא לבקל ידכ 3.14-ב יקלח
.הלבטב ךלש תעבטה לדוג תא ישפחםיטישכת